Een durrepie an de Waol

Oude weerspreuken i.v.m. dieren en planten:

Veel noten op het harde hout, maakt de winter hard en koud.

Veul nôôtjies op ut harde hout, maokt te winter hard en koud.

Brengt de zomer veel eikels en beukennootjes, het zal een strenge winter worden.

Brengt de zeumer veul aikels en beukenôôtjies, ‘t sel een strenge winter worde.

Als de tulp haar kelk sluit, blijft de regen niet lang uit.

As den tullup der kelk sluit, blijft de regen niet lang uit.

Sluit het klaverblad, regen  in het vat.

Sluit ‘t Klaoverblad, regen in ‘t vat.

Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang.

Houwen de Bôôme dr blaeren lang, wêês voor een strenge winter bang.

Als in Januari de muggen zwermen, moet ge in maart de oren warmen.

As in Januari de mezikke zwermen, mojje in maert de oore waerme.

Stoot de mol in Januari, kijk van kou in mei niet raar. (zie je in januari veel molshopen, dan zal de winter  lang aanhouden)

Stôôt de mol in Januari, kijk van kou in mai nie raer. ( zieje in Januari veul Molshôôpe, dan zel de winter lang anhouwe.)

Als de kat in Februari in de zon ligt, moet zij in maart weer achter 't vuur.

Aste kat in Februari in de zon Legt, mot ze in Maert weer achter ’t vuur.

Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht.

Zingt de Lêêwenrik hôôg in de lucht, heelijk weer voorspelt z’n vlucht.

Vliegen de zwaluwen Jaag, nadert een regenvlaag.

Vliege de zwaluwen laog, naedert t’r een regenvlaeg.

Stekende vliegen, dat kan niet liegen, zij voorspellen regen allerwegen

Stekende Vliege, da ken nie Liege, zij vurspelle rgen allerwege.

Is 's avonds de spin op de been, 't zal regenen , ik wed tien om een.

Is saevus de spin op de bêên, ’t sel regene, ‘k wed tien om êên.

Zingt de vink in de morgenstond, zo hij zeker regen verkondt.

Zingt de vink in de margestond, zôô hij zeker regen verkondt.

De padden wijzen regen aan, zijn zij 's avonds op de baan

De Padde wijze regen an, zijn ze saeves op de baen.

Als de hoenders kakelen lang en goed, zal 't regenen in overvloed .

As de hoenders kaekele lang en goed, sel ’t regene in overvloed.

Verzamelen de kraaien in oktober, dan wordt het een koude winter.

Verzaemele de Kraoie in oktober, den wortut een kouwe winter.

Regen is ook zeker te verwachten als katten veelvuldig in de schors van bomen krabben.

Rege is ok zeker te verwachte as katte vêêlvuldig in de schors van bôôme klauwe.

Slakken op de wegen, voorspellen ons doorgaans regen .

Slakke op de Wege, voorspelle õns door gaens rege.

Kikvorsgekwaak, regen in de maak .

Kikkergekwaek, rege in de maek.

Aanhoudend hanengekraai in de vroege morgen, gaat ons mooi weer bezorgen.

Aenhouwend haenegekraoi in de vroege ochent, gaet õns mooi weer bezorge.

De beste windmeter is de koe, hij staat altijd met zijn kont naar de wind toe.

Dun beste windmeter is de koe, hij staet altijd mi s’n kont naer de wind toe.

Vliegt de vleermuis 's avonds rond, dat brengt mooi weer in de ochtend stond.

Vliegt de vleermuis seavus rond, dat brengt mooi weer in de ochendstond.